Monday, 10 25th

Last updateFri, 17 May 2013 5pm

 

คณะกรรมการ

 
   
  พลโท ชินศักดิ์ ร่วมทอง
ประธานกรรมการ
 
     
 
พลโท พิทยา นิ่มศิริ
รองประธานกรรมการ
  พลตรี ประวิทย รังสิโรจน์
รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
     
 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

 

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท บริษัททั้ง 3 บริษัทตามที่เห็นในภาพเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน บริการด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักร ซึ่งจัดตั้งมา ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว วัตถุประสงค์ต้องการช่วยเหลือสังคม และป้องกันขัดขวางมิจฉาชีพ ดูแลรักษาความปลอดภัย สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทั้งภาครัฐและเอกชนจนได้รับการคักเลือก จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนธุรกิจภาคเอกชน และสื่อนิตยสารด้านการตลาด ประกาศมอบรางวัลโล่เกียรติยศให้เป็นบริษัท

 

“ บริการดีเด่น ประจำปี 2540 ” และ “ บริษัท ธุรกิจรักษาความปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2551 ”

นอกจากนั้นบริษัทฯยังได้รับหนังสือชมเชยจากหน่วยงานผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนมาก ถึงความมีระเบียบวินัย มารยาท และความซื่อสัตย์ของกำลังพล และการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานโดยเคร่งครัด

การบริหารจัดการ
โดยคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ที่ลงมาดูแลการดำเนินงานขององค์กรอย่างมืออาชีพ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยของหน่วยงานและผู้ว่าจ้างเป็นลำดับแรก และให้ความสำคัญกับทุกหน่วยงานที่ได้มอบความไว้วางใจให้ บริษัทฯ เข้าไปดูแลความปลอดภัยอย่างจริงจัง

กำลังพล รปภ. ทุกคน จะได้รับการฝึก-อบรม ระเบียบวินัยและบุคลิกทางทหาร เป็นการสร้างวินัยพื้นฐานของกำลังพล มีการฝึกการดับเพลิง, ฝึกด้านการจราจร ตลอดจนอบรมถึง มารยาทโดยทั่วไป

การปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล
- การปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. จะมีสายตรวจ และฝ่ายปฏิบัติการ ติดตามกำกับดูแลอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระบบงานและมาตรการรักษาความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพโดยต่อเนื่อง เพื่อให้กำลังพล รปภ. มีระเบียบวินัยที่ดีอยู่เสมอ

นอกจากนั้นจะมีการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมอยู่เป็นประจำ เป็นการกระตุ้นเตือนให้กำลังพลมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ จะมีสายตรวจของบริษัทเข้าพบผู้แทนหรือผู้ว่าจ้าง ทุกสัปดาห์ เพื่อรับทราบปัญหาข้อบกพร่องของกำลังพล จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว

 

บริษัท ไทยอินเตอร์เซฟการ์ด จำกัด

  • Add: 95/65 เมืองทองธานี หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
    ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  • Tel: 02-981-7510 , 02-574-5605 , 02-981-7713 , 02-981-7730 , 02982-9966
  • FAX: 02-982-9388
You are here: Home รายละเอียดเพิ่มเติม คณะกรรมการและความเป็นมา